กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

164
0
Share:

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี


นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลนให้แก่คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง
กองทุนประกันชีวิตตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยมุ่งมั่นจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าว นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อคณะครู และนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ และอนาคตของชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคมร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

Share: