คปภ. ประกาศผลรางวัลสุดยอด “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลฯ ยิ่งใหญ่ผ่านระบบ Virtual 360°

794
0
Share:

คปภ. ประกาศผลรางวัลสุดยอด “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลฯ ยิ่งใหญ่ผ่านระบบ Virtual 360°

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual 360°     ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน และบุคคลดีเด่นด้านการประกันภัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยมีรางวัลรวม 13 ประเภท 55 รางวัล ภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ พร้อมจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° ทางเว็บไซต์ www.oicinsurawards.org

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการ คปภ. ผู้บริหาร บุคคลากรสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นำพาประชาชนไปสู่วิถีปกติแบบใหม่ New normal นับเป็น         อีกความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมาเป็นการลดผลกระทบในทันที แต่การพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน คือโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มี             ความเปราะบาง และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ผ่านการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและช่วยบรรเทาเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยหวังว่าในอนาคตจะขยายผลไปสู่การประกันภัยพืชผลอื่น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรับประกันภัยมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักงาน คปภ. ได้ผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสุขภาพเป็นกฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยสุขภาพมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิต           ของประชาชน โดยมุ่งหมายให้ประชาชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์    จากการประกันภัยสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้น         ในอนาคต และส่งเสริมนวัตกรรม   ที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน ให้มีความคุ้มครองที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยที่ทำให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากการทำประกันภัยสุขภาพได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ได้จัดต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 17 โดยจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์และจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพล็ตฟอร์มแบบ Virtual 360° เป็นครั้งแรกและได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือก       ผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเข้มข้นภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้ สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค    (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นต้น

“สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและผลักดันให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต    ที่ดีให้กับประชาชนได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

……………………………………………..

รายชื่อประเภทรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

รูปแบบไฮบริด ออนไลน์ ณ โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร

ประเภทรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 13 ประเภท รวม 55 รางวัล

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2563 (จำนวน 1 รางวัล)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563

    – รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 3 รางวัล)

อันดับที่ 1        บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 2        บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 3        บริษัท เอไอเอ จำกัด

    – รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 5 รางวัล )

อันดับที่ 1          บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อันดับที่ 2          บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

อันดับที่ 3             บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563

    – รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 1 รางวัล)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 – รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 3 รางวัล)

1) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

2) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3) บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 2 รางวัล)

บริษัทประกันชีวิต           บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันวินาศภัย      บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

    (จำนวน 2 รางวัล) 

นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคล        บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 2 รางวัล)

บริษัทประกันชีวิต         บริษัท เอไอเอ จำกัด

บริษัทประกันวินาศภัย     บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 2 รางวัล)

บริษัทประกันชีวิต         บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันวินาศภัย    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2563 (จำนวน 1 รางวัล)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย ประจำปี 2563 (จำนวน 3 รางวัล)

1) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2) นายสมชาย อัศวเศรณี    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด

3) นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

 1. รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 20 ราย)

1) นางสาวอรุณีย์ ไชยชมภู                   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

2) นายอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์             บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

3) นางปัญสรณ์ สุนทรส                      บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4) นางสาวศันส์สิริ สิริทวีวัจน์                บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5) นางสาววลัยรัตน์ หิรัญอาจ                บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน)

6) นางสาวจุฑามาศ ยอวิทยา                บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

7) นายทศพร อินคล้า                        บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

8) นางสุภานี ฉัตรรุ่ง                          บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

9) นางภัทนี ศิริวารินทร์                      บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

10) นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน     บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

11) นางสาวรักษิณา หิรัญภัคภณ            บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

12) นางผานิต ไกรอมรชัย                    บริษัท เอไอเอ จำกัด

13) นางสาวมาริณี พิมเสน                   บริษัท เอไอเอ จำกัด

14) นายปีติธร ชาประดิษฐ์                   บริษัท เอไอเอ จำกัด

15) นางสาวชุติมา คันธิก                     บริษัท เอไอเอ จำกัด

16) นางสาวจุฑารัตน์ รัตนจุฑากูล           บริษัท เอไอเอ จำกัด

17) นางสาวธทันธรณ์ สุริยไชยกวิน          บริษัท เอไอเอ จำกัด

18) นางสาวภนิตา ชูวงศ์วณิช                บริษัท เอไอเอ จำกัด

19) นางนัยนา ประมงค์                      บริษัท เอไอเอ จำกัด

20) นายพอเจตน์ สกุลเจริญพรชัย           บริษัท เอไอเอ จำกัด

 1. 11. รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 4 ราย)

1) นางสาวธัญญารัตน์ สุมนารุจิรางค์        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2) นายกิตติ จูปรางค์                         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3) นายสัมฤทธิ์ คูหาจิต                       บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4) นายอัสวิน คูหาจิต                         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 2 รางวัล)

1) บริษัท ไรเดอร์อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิต โบรคเกอร์ จำกัด

 1. รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 (จำนวน 4 รางวัล)

1) บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

3) บริษัท เอเอ็นซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด

4) บริษัท ฮาวเด้นแมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

 

Share: