IRDP หลักสูตร LSP รุ่นที่ 15 มอบสื่อการเรียนรู้ให้ Baptist Student Center

185
0
Share:

IRDP หลักสูตร LSP รุ่นที่ 15 มอบสื่อการเรียนรู้ให้ Baptist Student Center


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่15 มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา นำโดย นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด นางพอตา ยิ้มไตรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ นางสาวนงนภัส อินทร์บัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ( IRDP ) เป็นผู้แทน มอบ สมาร์ททีวี สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน ให้แก่ Baptist Student Center เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ็บติสต์, นางสาวสุรัตนาวี สุวิพร รองผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ และ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ พญาไท กรุงเทพฯ

Share: